Magyar Tehetség- és Előadó - Művészeti Bajnokság

Jelentkezési feltételek

Részvételi és jelentkezési feltételek

I.

Jelentkező (a továbbiakban: Felhasználó) ezennel a Polgári törvénykönyv (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vonatkozásában a következő NYILATKOZATOT teszem:

Felhasználóként a jelentkezésem megadott felületeken (sms, instagram, viber, WhatsApp – továbbiakban: jelentkezésre megadott felületek) való elküldésével (továbbiakban: jelentkezés) automatikusan elfogadom a jelen nyilatkozat tartalmát, az adatkezelési tájékoztatót és az azokban foglalt feltételeket.

Kijelentem, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság (továbbiakban: „The Best Talent” és HUNCOPA ) rendelkezésére, hogy egy esetleges szereplőválogatás alkalmával felhasználásra kerüljenek az Alapítvány valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság című műsorral összefüggésben.

Felhasználóként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, az Alapítvány valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti. A jelentkezésem feltétele a magyar állampolgárság.

Felhasználóként a jelentkezésre megadott felületeken írásban, vagy videó formájában kell elküldenem a bemutatkozásomat és/vagy az előadásomat. Amennyiben kiskorú vagyok, meg kell adnom a törvényes képviselő /szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám/ adatait is.

II.

A jelentkezéssel elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul.

Kijelentem, hogy a GDPR rendelkezéseiről szóló III. pontban rögzített adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és elfogadom az abban foglaltakat.

Elfogadom, hogy a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság bármikor változtathat a jelen nyilatkozaton, a változásról pedig értesítést küld e-mail-en, vagy feltünteti a változást a www.thebesttalent.hu honlapon.

Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság -re – az adatkezeléssel rárótt kötelezettségeket ide nem értve – nem származtat semmilyen kötelezettséget, nem jelenti automatikusan, hogy a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság vagy más médiaszolgáltató, illetve azok alvállalkozója engem megkeres, bármilyen casting-ra behív/visszahív vagy, hogy szerepeltet bármely műsorban.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

A Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a jelentkezés az adatbázisba való bekerülés feltétele.

A felhasználók által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság felelősséget nem vállal. a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

Díjak:

A weboldalon történő regisztráció, valamint az online jelentkezés díjmentes.

Az online regisztráltak között a Szervező előszűrést végez, a továbbjutók regisztrálásra kerülnek, azaz bekerülnek a válogatásba.

A válogatást megelőzően egyszeri szolgáltatási díjat (adminisztrációs, fotódokumentáció) számít fel, melynek összege 22.500 Ft+ÁFA azaz 28.575 forint (huszonnyolcezer-ötszázhetvenöt forint). Ezen regisztrációs díjba nem kerül felszámításra az országos döntőbe való felkészítés. Résztvevő igénye szerint a döntőbe való felkészítés egyéb szolgáltatási díjakat számíthat fel.

Adatkezelés és hozzájárulási nyilatkozat

Jogi feltételek elfogadása:

Adatkezelési tájékoztató és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai

Adatkezelés a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation által rendezett Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság című műsorhoz kapcsolódó szereplőválogatáson (casting) történő részvétel és kapcsolatfelvétel céljából (Casting Adatbázis Adatkezelés)

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation. Az „Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság” című műsorával kapcsolatos szereplőválogatáson (casting) történő részvétel, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel kapcsán megvalósuló adatkezelés tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation. (székhely: 8943 Bocfölde, Ady Endre utca 80.), internetes elérhetőség: www. thebesttalent.hu.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation a„Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság” című műsorával kapcsolatos szereplőválogatáson (casting) valamint a bajnokságon történő részvétel, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel.

Kezelt személyes adatok

A Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation a következő személyes adatokat kezeli:

 • név
 • lakcím vagy egyéb értesítési cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • a szereplőválogatáson készült kép- és hangfelvétel
 • az érintettnek a műsor jellege szerinti egyéb adata
 • az érintett által megadott, a műsor tematikájához kapcsolódó egyéb információ
 • a 18. életévét be nem töltött érintett esetén a szülői felügyeleti jog gyakorlójának neve, lakcím vagy egyéb értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett (azaz a szereplőválogatáson valamint a bajnokságon részt venni szándékozó természetes személy) hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintettet megillető jogok

A Legjobb Tehetség Alapítvány – idegen nyelvű elnevezése: „The Best Talent” Foundation biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:
a) tájékoztatáshoz való jog:
az Alapítvány a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,
b) hozzáférési jog:
az érintett jogosult arra, hogy az Alapítvány.-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Alapítvány – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,
c) hozzájárulás visszavonásának joga:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Alapítvány a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
d) helyesbítéshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,
e) törléshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,
f) elfeledtetéshez való jog:
ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az Alapítvány -t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,
g) korlátozáshoz való jog:
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  h) a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:
  az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Alapítvány tájékoztatja e címzettekről,
  i) adathordozhatósághoz való jog:
  ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy
 • a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Alapítvány-t,
 • ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Alapítványtól a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,
  j) jogorvoslathoz való jog:
  ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően a Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az Alapítvány adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Az érintett kérelmei benyújtásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

Az érintett kérelmeinek kezelése

Az Alapítvány az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Alapítvány írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Gyermekek nyilatkozatai

A 18. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Az Alapítvány – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

A 18. életévét betöltöttek hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatok megismerésére az Alapítvány alapítója, tisztségviselői, bajnokságban közreműködők, műsorszerkesztő munkavállalói, valamint az Adatfeldolgozó munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok címzettje

A személyes adatok címzettjei az Alapítvány. és az Adatkezelő megbízottai, valamint ezek Adatfeldolgozói.

Adatfeldolgozók

Az Alapítvány az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést az Alapítvány nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi.
Az Alapítvány kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Alapítvány előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozót vesz igénybe

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége (pl. székhely)

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Alapítvány részére)?

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?

Casting-ot végez, és az Alapítvány valamint a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság című műsort rendezője

Minden a jelentkezési adatlapon megadott adathoz

Az adatok védelme

Az Alapítvány az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Jogorvoslat, panasz megtételének lehetősége

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

Az érintettet megilleti a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, amely alapján jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az érintettet megilleti az Alapítvány, a Közös Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjét.

Az érintett nyilatkozatai

Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

Nyilatkozat a hozzájárulások megadásának körülményeiről

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg.

Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

Nyilatkozat az adatok rendelkezésre bocsátásának céljáról

Kijelentem, hogy a jelentkezés során megadott személyes adataimat kifejezetten abból a célból bocsátottam az Alapítvány és az adott Bajnokság, műsor rendezője, gyártója, mint adatfeldolgozó rendelkezésére, hogy a Magyar Tehetség és Előadó – művészeti Bajnokság című műsorhoz kapcsolódó szereplőválogatás alkalmával felhasználásra kerüljenek, illetve ezzel összefüggésben az Alapítvány vagy az adott műsor gyártója felvegye velem a kapcsolatot.

Nyilatkozat az adatok felhasználásának egyes eseteiről

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás magában foglalja a szereplőválogatáson készült felvételek televíziós közvetítés vagy interneten, illetve egyéb médiumon történő videómegosztás, publikáció céljából történő felhasználáshoz való hozzájárulást is, tudomással bírva arról, hogy ebben az esetben az adott felvételre és az abban rögzített személyes adatokra az Alapítvány műsoraiban történő szerepléssel kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Nyilatkozat a személyes adatok aktualizálásáról

Tudomással bírok arról, hogy köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.

Nyilatkozat a hamis vagy hiányos adatok megadásáról

Tudomással bírok arról, hogy köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, az Alapítvány vagy a Közös Adatkezelő a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti. Ismert előttem továbbá, hogy az általam megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) sem az Alapítvány sem a Közös Adatkezelő felelősséget nem vállal, ezzel kapcsolatban nem terheli semmilyen felelősség.

Nyilatkozat a szerepeltetési kötelezettség hiányáról

Tudomással bírok arról, hogy jelentkezésem az Alapítvány -re – az adatkezeléssel rárótt kötelezettségeket ide nem értve – nem származtat semmilyen kötelezettséget, nem jelenti automatikusan, hogy az Alapítvány vagy más médiaszolgáltató, illetve azok alvállalkozója engem megkeres, a casting-ra behív/visszahív, vagy szerepeltet.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.